+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Jak prawidłowo księgować leasing operacyjny

Leasing operacyjny polega na przekazaniu przez leasingodawcę na oznaczony czas prawa do użytkowania przedmiotu leasingu zgodnie z umową w zamian za cykliczne opłaty zwane ratami leasingowymi uiszczane przez leasingobiorcę. To bardzo popularna i wygodna forma na uzyskanie np. możliwości korzystania z samochodu przez przedsiębiorców. Jeśli jednak leasingobiorca jedynie użytkuje pojazd, a nie jest jego właścicielem, to jak księgować leasing operacyjny?

Leasing operacyjny – księgowanie, zasady ogólne

Leasing operacyjny jest opisany w przepisach prawa, a dokładnie w art. 23b ust 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na bazie tych zapisów określone zostały zasady dotyczące leasingu operacyjnego – księgowanie, rozliczanie, odliczanie podatku VAT etc. W leasingu operacyjnym środek trwały przekazywany w użytkowanie leasingobiorcy pozostaje składnikiem majątku leasingodawcy. Skutkuje to tym, że to finansujący amortyzuje przedmiot leasingu, nie zaś korzystający. Leasingobiorca płaci raty leasingowe na podstawie wystawianych faktur i te wydatki wlicza w swoje firmowe koszty.

Jak księgować leasing operacyjny u korzystającego

W przypadku leasingu operacyjnego korzystający nie zyskuje żadnego środka trwałego. Nie ma zatem potrzeby dokonywana wpisów do majątku korzystającego. Jeśli nie ma środka trwałego, to nie ma także odpisów amortyzacyjnych. To główna różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym – w przypadku tego drugiego korzystający ma środek trwały i odpisy amortyzacyjne są wymagane. Fakt, że nie ma amortyzacji trochę, ułatwia sprawę, ale nie znaczy to, że każdy wie, jak księgować leasing operacyjny u korzystającego. Pozostaje kwestia księgowania wydatków związanych z leasingiem oraz wpisów do sprawozdania finansowego.

Rata leasingowa w leasingu operacyjnym: księgowanie

Cała rata leasingowa, opłacana na podstawie wystawianej przez finansującego faktury, może być wliczana w koszty uzyskania przychodów, łącznie z prowizją oraz opłatami manipulacyjnymi. Dodatkowo poniesione wydatki na codzienną eksploatację leasingowanego środka trwałego – np. paliwo do samochodu – także są zaliczane do kosztów. Nie ma potrzeby ograniczania ich liczba przejechanych kilometrów, jednak od 2019 roku funkcjonują przepisy ograniczające księgowanie wydatków jako kosztów w przypadku korzystania z pojazdów nie tylko do celów służbowych. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje auto prywatnie i służbowo, co jest częstą sytuacją w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, to może wliczyć jedynie 75% wydatków na eksploatację w koszty.

Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym

Korzystający nie musi wykazywać przedmiotu leasingu w bilansie, bo nie jest on jego aktywem. Trzeba jednak wpisać wartość przedmiotu leasingu w sprawozdaniu finansowym: w „Rachunku zysków i strat” w pozycji B. III pod „Usługami obcymi”. Raty oraz opłata wstępna są ujmowane w „Rachunku zysków i strat” jako „Koszty działalności operacyjnej”.

Leasing operacyjny: jak księgować u finansującego

Finansujący leasing będzie księgować przedmiot leasingu w księgach rachunkowych. Środek trwały jest ujęty w bilansie na koncie „Rzeczowe aktywa trwałe” albo „Wartości niematerialne lub prawne”. Odpisy amortyzacyjne muszą być księgowane jak dla każdego środka trwałego. Dodatkowo opłata wstępna oraz raty leasingowe będą wykazywane po stronie przychodów – w „Rachunku zysków i strat”.

Podsumowanie

Po stronie leasingobiorcy księgowanie leasingu operacyjnego nie jest trudne. Przedmiot leasingu nie jest środkiem trwałym, zatem nie ma konieczności stosowania odpisów amortyzacyjnych u korzystającego z leasingu operacyjnego. Księgowania wymagają jedynie wydatki poniesione z tytułu rat leasingowych, opłaty wstępnej oraz eksploatacji przedmiotu leasingowania. Więcej obowiązków związanych z prawidłowym księgowaniem leasingu operacyjnego ma finansujący, który musi wykazać środek trwały w bilansie, dokonać odpisów amortyzacyjnych oraz księgować jako przychody wpływy z rat leasingowych.