+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

Banki bardzo często wymagają od przedsiębiorców dołączenia do wniosku o kredyt zaświadczenia o niezaleganiu ZUS. Brak tego dokumentu może przekreślić szansę na uzyskanie pożyczki. Dokument ten może być konieczny również podczas ubiegania się o zamówienie publiczne. Jak zatem uzyskać takie zaświadczenie?

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie tego zaświadczenia, tj. osobiście, listownie bądź też drogą elektroniczną.

Stosowny wniosek można złożyć osobiście podczas wizyty w urzędzie, wysłać pocztą bądź też za pomocą formularza online (usługa ta jest dostępna dla osób, które założyły konto na PUE ZUS bądź też mają Profil Zaufany). W przypadku braku możliwości osobistego złożenia wniosku, może tego dokonać pełnomocnik. Wówczas konieczne jest dołączenie do wniosku pełnomocnictwa.

Wypełnienie wniosku nie jest trudne ani czasochłonne. Wymaga podania od płatnika takich danych jak:

 • oddział ZUS, do którego kierowany jest wniosek,
 • numer NIP oraz REGON,
 • imię, nazwisko i data urodzenia płatnika,
 • PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego/paszportu płatnika,
 • adres płatnika lub siedziby firmy,
 • cel wydania zaświadczenia,
 • liczba potrzebnych egzemplarzy zaświadczenia,
 • data wydania poprzedniego zaświadczenia.

Należy również zaznaczyć, w jaki sposób zaświadczenie zostanie odebrane. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne, a przy jego odbiorze konieczne będzie potwierdzenie tożsamości.

Formularz wniosku dostępny jest w każdym oddziale ZUS, a także na stronie internetowej https://www.zus.pl

Co dokładnie zawiera zaświadczenie?

W przypadku rzetelnych, terminowych płatników wydane przez ZUS zaświadczenie potwierdza, że nie zalega on z opłacaniem składek na:

 • ubezpieczenie społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • Fundusz Pracy.

Jeżeli płatnik nie zalega w opłacaniu składek i prawidłowo wypełnił wniosek, zaświadczenie powinno być gotowe do odbioru w ciągu 7 dni od dnia jego wpływu do oddziału. W przypadku istnienia przyczyn uniemożliwiających wydanie zaświadczenia, płatnik zostanie przez ZUS poinformowany o decyzji odmownej. Należy pamiętać, że nawet w przypadku drobnych zaległości, ZUS zobowiązany jest do odmowy wydania zaświadczenia.

Od odmowy przysługuje prawo odwołania do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Przyczyną odmowy wydania zaświadczenia może być również brak wpisu firmy do Centralnego Rejestru Płatników Składek. W takiej sytuacji ZUS wyda stosowny dokument wyjaśniający przyczynę odmowy wydania zaświadczenia.

ZUS uruchomił ponadto usługę mającą na celu eliminację nieuczciwych praktyk przedsiębiorców zalegających z opłacaniem składek. Wprowadził bowiem możliwość sprawdzenia autentyczności zaświadczeń. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zaświadczeń przedstawianych bankom celem uzyskania kredytów dla firm. Wystarczy wpisać na uruchomionej przez ZUS stronie numer przedłożonego zaświadczenia oraz datę jego wydania, a także identyfikator oraz typ płatnika, by zweryfikować prawdziwość dokumentu.