+48 604 731 406
biuro@finanse-dla-ciebie.pl
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/240, 03-984 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego a fundusze Venture Capital i Private Equity

Szczególne formy finansowania przedsięwzięć stanowią Fundusze Venture Capital i Private Equity. To korzystne formy pozyskiwania dodatkowych środków na prowadzenie działalności, które nie powodują powstawania zadłużeń jak w przypadku różnego typu kredytów oraz pożyczek. Inwestor oferuje wsparcie finansowe w zamian za akcje w przedsiębiorstwie i udział w zyskach.

Venture Capital skierowany jest do innowacyjnych przedsięwzięć we wczesnej fazie rozwoju. Private Equity natomiast obejmuje inwestycje w późniejszych etapach rozwoju firmy, kiedy potrzebny jest kapitał między innymi na ekspansję czy też działania restrukturyzacyjne.

4 czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi stanowiącej implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Oznacza to istotne zmiany dotyczące Funduszy Venture Capital i Private Equity, jak i przedsiębiorstw z nich korzystających.

Jedną z najważniejszych zmian jest fakt, że spółki korzystające ze środków inwestorów podlegają aktualnie nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Mowa tutaj o spółkach prawa handlowego, które pozyskują kapitał od inwestorów, a następnie przeznaczają go na własne inwestycje.

Nowością jest wprowadzenie ASI, tj. alternatywnych spółek inwestycyjnych, które mogą prowadzić działalność w formie spółek kapitałowych bądź osobowych. Jeśli wartość zarządzanych przez taką spółkę aktywów przekracza 100 mln euro, wówczas zarządzający ASI zobowiązani są m.in. do uzyskania pozwolenia na prowadzenia działalności od KNF, opracowania polityki inwestycyjnej oraz polityki wynagrodzeń, posiadania systemu kontroli wewnętrznej i nie tylko. Wymagane jest także posiadanie procedury dotyczącej informacji poufnych oraz tajemnicy zawodowej, zasad oraz procedury wyceny aktywów czy też procedury zarządzania płynnością (w przypadku stosowania przez ASI dźwigni finansowej). Należy też zwrócić uwagę na obowiązek prowadzenia działalności informacyjnej oraz sprawozdawczej wobec Komisji Nadzoru Finansowego.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w funkcjonowaniu Funduszy Venture Capital i Private Equity. Mogą one prowadzić działalność jedynie w ściśle określonej przepisami formie oraz na podstawie wpisu do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru. W niektórych przypadkach wymagane jest także uzyskanie pozwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tego typu działalności.

Za nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji Funduszom Venture Capital i Private Equity mogą grozić poważne sankcje nie tylko w postaci grzywny, ale nawet i pozbawienia wolności.

Celem wprowadzenia powyższych zmian jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do regulacji wspólnotowych, tj.:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  • zmiany rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010,
  • zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE.